Om LGBT Asylum

LGBT Asylum er en NGO og gruppe af LGBT+ personer: Asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark. Her på siden kan du læse om LGBT Asylum, vores frivilliggrupper og møde vores bestyrelse og ansatte.

Vores arbejde

LGBT+ personer, der søger asyl i Danmark eller har opholdstilladelse som flygtninge, oplever ensomhed, chikane, svære psykiske problemer og afslag på asyl på grund af manglende viden om LGBT+ problematikker. Det arbejder LGBT Asylum for at ændre.

Siden 2012 har LGBT Asylum tilbudt et sikkert socialt netværk samt rådgivning og støtte til mere end 550 LGBT+ flygtninge og asylansøgere.

Vi samarbejder med de danske myndigheder og aktører på asyl- og integrationsområdet, og vi laver fortalerarbejde.

Internationalt samarbejder vi med andre LGBT+ organisationer om LGBT+ relaterede asyl-, migrations- og integrationsspørgsmål.

LGBT Asylum er det eneste tilbud, der samler en bred vifte af rådgivnings- og sociale aktiviteter for og med LGBT+ asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Vi er i dag over 75 LGBT+ asylansøgere, 150 LGBT+ flygtninge med opholdstilladelse i Danmark og 40 frivillige. Vi har aktiviteter i både Aarhus og København. LGBT Asylum er stiftet i et samarbejde mellem LGBT+ asylansøgere og LGBT+ personer med dansk statsborgerskab.

Vores formål, indsats og principper

Målet med LGBT Asylum er at forbedre vilkår og rettigheder for LGBT+ personer, der søger asyl eller har fået asyl i Danmark, ved at assistere og rådgive gennem asyl- og integrationsprocessen og ved at tilbyde et socialt netværk. Herunder arbejder vi for at bidrage til at forbedre de basale og praktiske livsvilkår under asyl- og integrationsprocessen og påvirke den asyl- og integrationspolitiske og LGBT+ politiske dagsorden.

LGBT Asylum blev i 2012 startet af og med LGBT+ personer, der selv har søgt asyl i Danmark. Den arv vægtes højt. Personer, der søger asyl (asylaktivister) og flygtninge (refugees-aktivister), skal have størst muligt ejerskab og indflydelse på foreningens arbejde og deres egen tilværelse. Det betyder, at vi arbejder aktivt for at inkludere asylaktivister og refugees-aktivister i så mange beslutninger og processer som muligt.

I LGBT Asylum har alle ret til selvidentifikation i forhold til deres køn og seksualitet.

Vores målgruppe

LGBT Asylums målgruppe er LGBT+ asylansøgere og LGBT+ flygtninge, som er en særlig sårbar gruppe blandt asylansøgere og flygtninge. De er en minoritet i minoriteten.

LGBT+ flygtninge lever ofte isolerede, og de er meget afhængige af nye sociale netværk, hvor de kan være åbne om deres kønsidentitet og/eller seksualitet. Mange har stærke psykiske mén efter krig og forfølgelse.

LGBT+ flygtninge kan have været udsat for vold herunder voldtægt, når deres seksualitet eller kønsidentitet er blevet opdaget i hjemlandet. Mange har oplevet familien som voldelig. Mange er blevet truet med drab, nogle er forsøgt dræbt, mens flere er blevet tvangsgift pga. deres homoseksualitet. I praksis betyder det, at man som LGBT+ flygtning er alene og uden netværk.

Endvidere har en del af LGBT+ flygtninge oplevet fysisk vold, tortur og voldtægt fra politi og myndigheder, og en del har været fængslet og tortureret som følge af deres seksualitet og kønsidentitet.

Som LGBT+ person i et ekstremt homofobisk og transfobisk miljø internaliserer mange skammen og lever derfor mentalt i skabet. Mange har identitetsmæssige udfordringer, da de mangler nogen at spejle sig i og ikke har en familie og netværk til at anerkende og acceptere dem, som de er. De lesbiske og transkønnede kvinder har typisk været udsat for seksuel vold og voldtægt fra både lokalsamfund og myndighedspersoner. Hvad angår kvinder fra det vestlige Asien og Afrika syd for Sahara har mange været udsat for systematisk voldtægt i form af såkaldt ”correction rape” (voldtægt som et middel til at forsøge at gøre dem heteroseksuelle), og mange af kvinderne har været tvunget til at forlade børn i oprindelseslandene.

De homoseksuelle og transkønnede mænd har ofte været udsat for systematisk vold og forfølgelse fra lokalsamfund og myndigheder. De fleste har flygtet fra rygter hele deres liv og har oplevet vedvarende vold og forfølgelse, når deres seksualitet eller kønsidentitet er blevet opdaget i hjemlandet. Som asylansøger i Danmark placeres man i asylcentre, mens ens sag undersøges af myndighederne. Denne proces tager typisk 1-2 år, mens man bor tæt sammen med andre asylansøgere i centre, som typisk er placeret fjernt eller langt væk fra de større byer i Jylland.

Hvis man får asyl og opnår flygtningestatus, bliver man boligplaceret over hele landet ofte i provinsen langt væk fra storbyernes LGBT+ miljøer. Hvis man ikke får asyl, skal man vende tilbage til sit oprindelsesland. Hvis dette ikke er muligt, kan man ende på gaden eller i de såkaldte udrejse- eller hjemrejsecentre.

Vores frivilliggrupper

Refugee-aktivistgruppen består af refugee-aktivister, som er LGBT+ personer med flugterfaringer. Gruppen fungerer som et socialt netværk, hvor vi hjælper og støtter hinanden med både store og små problemer. Det er både mere formelle problemer i relation til fx boligplacering, job- og studiemuligheder og kontakt med myndigheder, men også i relation til mere intime og personlige udfordringer når man skal etablere et nyt liv som LGBT+ person i et nyt land. Vi mødes løbende, og sammen med resten af LGBT Asylum holder vi tre årlige camps, hvor vi samles en weekend i en koloni med workshops, oplæg, fest og hygge. Gruppen er også medansvarlig for udvikling og implementering af vores mentorprogram.

Refugee-aktivister, der retter henvendelse til LGBT Asylum, bliver efter ønske medlemmer af LGBT Asylum. Personer, der har været en del af Asylaktivist-gruppen, overgår automatisk til Refugee-aktivistgruppen, når de opnår asyl.

 

Asylaktivist-gruppen består af LGBT+ personer, som ansøger om asyl i Danmark. Alle asylaktivister tilknyttes to faste kontaktpersoner.

Asylaktivister, der retter henvendelse til LGBT Asylum, bliver efter ønske medlemmer af LGBT Asylum.

 

Frivillig-gruppen består af alle de personer, som er frivillige i LGBT Asylum som kontaktpersoner, community organisers, mentorer eller på anden vis. Kontaktpersonerne varetager asylrådgivningen og fungerer som bindeled mellem asylaktivister og vores organisation. Kontaktpersonerne mødes fast en gang om måneden, hvor der blandt andet er sagsgennemgang og sparring på aktuelle asylsager. Community organiserne mødes kontinuerligt og organiserer diverse psykosociale aktiviteter såsom vores månedlige community dinners, workshops, tre årlige camps og deltagelse i fx Prides. Mentorerne er tilknyttet mentorprogrammet.

Frivillige er medlemmer af LGBT Asylum og er godkendt af koordinationsgruppen for frivilliges trivsel og udvikling efter ansøgning og oplæring. 

Koordinationsgruppen for community organising står for at varetage LGBT Asylums psykosociale fællesskab. Dette gøres ved at arrangere blandt andet camps, community dinners og andre events for gruppen. Gruppen er også ansvarlig for at sikre, at der bliver skabt tryggere sociale rum, der er inkluderende og rare at være en del af. Gruppen er i tæt samarbejde med leder af fællesskabs- og frivilligprogrammer, som støtter gruppen i at opbygge kapacitet, lederskab, organiseringsevner og social bevidsthed.

 

Koordinationsgruppen for frivilliges trivsel og udvikling har ansvar for rekruttering, onboarding, uddannelse og trivsel for frivillige i LGBT Asylum. Gruppen er kontaktpunkt for alle forhold, der knytter sig til trivsel for alle medlemmer i LGBT Asylum. Gruppen har til formål at sikre mangfoldighed, engagement og bæredygtighed blandt frivillige, for herigennem at sikre professionel rådgivning og forbedre den sociale integration i gruppen. Gruppen udarbejder introduktions- og videreuddannelsesforløb for de frivillige i LGBT Asylum, ligesom de planlægger fast supervision i grupper samt krisesupervision ved professionelle supervisorer. Det er også koordinationsgruppen for frivilliges trivsel og udvikling, der gør opmærksom på organisationens retningslinjer, politikker og procedurer, fx code of conduct på koloniophold.

 

Koordinationsgruppen for ekstern kommunikation varetager overordnet LGBT Asylums eksterne kommunikation. Gruppen laver fortaler- og pressearbejde, ligesom gruppen i tæt samarbejde med generalsekretæren varetager kontakten til politiske aktører af relevans for organisationens arbejde. LGBT Asylums talspersoner, der udtaler sig på vegne af organisationen, hører til i denne gruppe. Gruppen står for at drive LGBT Asylums Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og hjemmeside og udarbejder nyhedsbreve og årsberetninger. Gruppen er ansvarlig for taler, oplæg, præsentationer osv. i forhold til eksterne arrangementer og eksterne undervisningsaktiviteter.

 

Vores bestyrelse

Fombu Asaha, repræsentant med frit bestyrelsesmandat
Cand.scient. i Molekylærbiologi, Clinical Supply Manager at SPLY

Laura Goret, repræsentant for gruppen for community organising
MA i Gendering Practices

Leo Nasser, forperson, FU-medlem, repræsentant for mentorprogram
Koordinator i Center for Rehabilitering og Akutpleje

Mads Ted Drud-Jensen, næstforperson, repræsentant for gruppen for ekstern kommunikation
Sociolog, seniorrådgiver i Center for Udsatte Flygtninge, DRC Dansk Flygtningehjælp

Michael Nebeling Petersen, kasserer, FU-medlem
Ph.d., lektor ved Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Købehavns Universitet

Michel Candelaria, repræsentant for asylansøgere og flygtninge
Afrocolombiansk LGBTI+ aktivist, menneskerettighedsforkæmper, teater og performance kunstner

Morten de Castro
Personlig assistent

Nicholas Chisha, repræsentant for asylansøgere og flygtninge
Uddannet kok og musiker, ansat i Danish Crown

Nicolai Pharao, FU-medlem, repræsentant for kontaktpersoner
Ph.d., lektor i fonetik, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Købehavns Universitet

Nikolai Gorbachov, 1. suppleant, repræsentant for gruppen for frivilliges trivsel og udvikling
Ph.d.-studerende, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet

FU-medlem = Forretningsudvalgsmedlem

Vores ansatte

Yanaba Mompremier Rymark Sankoh
Generalsekretær / Secretary General
E-mail: yanaba@lgbtasylum.dk

Karen Ewers Haahr
Kommunikations- og fundraisingchef / Head of Communications and Fundraising
E-mail: karen.ewers.haahr@lgbtasylum.dk

Eva Sainz
Fællesskabs- og frivilligchef / Head of Community and Volunteers
E-mail: eva.sainz@lgbtasylum.dk

Chamila Sten Bjerregaard
Rådgivningschef / Head of Counselling
E-mail: chamila.sten@lgbtasylum.dk

Mohammad Allou
Studentermedhjælper / Student Assistant
E-mail: allou@lgbtasylum.dk

Helena Däberitz
Studentermedhjælper / Student Assistant
E-mail: helena.daeberitz@lgbtasylum.dk

Wid Thani
Praktikant / Intern
E-mail: wid.thani@lgbtasylum.dk

Universitetspraktikanter / University Interns

Indsamlingsmidler og regnskab

I overensstemmelse med Indsamlingsnævnets krav til indsamlingsorganisationer offentliggør vi årligt regnskab og erklæring om brug af indsamlede midler.
Du kan finde vores erklæring om brug af indsamlede midler og regnskab nedenfor.

Indsamlingserklæring 2023

Regnskab 2022

Klageadgang

Hvis en bruger ønsker at klage over rådgivningen, gøres dette til kontaktpersoner/mentorer, som er forpligtede til at viderebringe klagen til fællesskabs- og frivilligchef, rådgivningschef eller generalsekretær. Brugeren har også mulighed for at klage direkte til fællesskabs- og frivilligchef, rådgivningschef eller generalsekretær. Generalsekretæren skal altid orienteres om en klage – og det er generalsekretæren, der i samarbejde med fællesskabs- og frivilligchef, rådgivningschef, forretningsudvalget og/eller bestyrelsen beslutter den videre proces for behandling af den specifikke klage med udgangspunkt i organisationens vedtægter, principper og Code of Conduct.

Hjælp os..

LGBT Asylum er drevet 100% frivilligt og er uafhængig af staten eller foreninger. Din støtte går til rådgivning, sociale arrangementer for og transport af asylansøgere, som sidder isoleret i afsides beliggende centre rundt om i landet.

… med at hjælpe LGBT+ personer der flygter til Danmark

Tilbage til hovedmenuen
MenuLuk menuen
Støt LGBT Asylum
LGBT Asylum