Om LGBT Asylum

LGBT Asylum er en gruppe af LGBT+ personer: Asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark. Her på siden kan du læses om LGBT Asylum, vores frivilliggrupper og møde vores bestyrelse og ansatte.

Vores arbejde

LGBT+ personer, der søger asyl i Danmark eller har opholdstilladelse som flygtninge, oplever ensomhed, chikane, svære psykiske problemer og afslag på asyl på grund af manglende viden om LGBT+ problematikker. Det arbejder LGBT Asylum for at ændre.

Siden 2012 har LGBT Asylum tilbudt et sikkert socialt netværk samt rådgivning og støtte til mere end 400 LGBT+ flygtninge og asylansøgere.

Vi samarbejder med de danske myndigheder og aktører på asyl- og integrationsområdet, og vi laver fortalerarbejde.

Internationalt samarbejder vi med andre LGBT+ organisationer om LGBT+ relaterede asyl-, migrations- og integrationsspørgsmål.

LGBT Asylum er det eneste tilbud, der samler en bred vifte af rådgivnings- og sociale aktiviteter for og med LGBT+ asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Vi er i dag over 60 LGBT+ asylansøgere, 75 LGBT+ flygtninge med opholdstilladelse i Danmark og 35 frivillige. Vi har aktiviteter i både Aarhus og København. LGBT Asylum er stiftet i et samarbejde mellem LGBT+ asylansøgere og LGBT+ personer med dansk statsborgerskab.

Vores formål, indsats og principper

Målet med LGBT Asylum er at forbedre vilkår og rettigheder for LGBT+ personer, der søger asyl eller har fået asyl i Danmark, ved at assistere og rådgive gennem asyl- og integrationsprocessen og ved at tilbyde et socialt netværk. Herunder arbejder vi for at bidrage til at forbedre de basale og praktiske livsvilkår under asyl- og integrationsprocessen og påvirke den asyl- og integrationspolitiske og LGBT+ politiske dagsorden.

LGBT Asylum blev i 2012 startet af og med LGBT+ personer, der selv har søgt asyl i Danmark. Den arv vægtes højt. Personer, der søger asyl (asyl-aktivister) og flygtninge (refugees), skal have størst muligt ejerskab og indflydelse på foreningens arbejde og deres egen tilværelse. Det betyder, at vi arbejder aktivt for at inkludere asylaktivister og refugees i så mange beslutninger og processer som muligt.

I LGBT Asylum har alle ret til selvidentifikation i forhold til deres køn og seksualitet.

Vores målgruppe

LGBT Asylums målgruppe er LGBT+ asylansøgere og LGBT+ flygtninge, som er en særlig sårbar gruppe blandt asylansøgere og flygtninge. De er en minoritet i minoriteten.

LGBT+ flygtninge lever ofte isolerede, og de er meget afhængige af nye sociale netværk, hvor de kan være åbne om deres kønsidentitet og/eller seksualitet. Mange har stærke psykiske mén efter krig og forfølgelse.

LGBT+ flygtninge kan have været udsat for vold herunder voldtægt, når deres seksualitet eller kønsidentitet er blevet opdaget i hjemlandet. Mange har oplevet familien som voldelig. Mange er blevet truet med drab, nogle er forsøgt dræbt, mens flere er blevet tvangsgift pga. deres homoseksualitet. I praksis betyder det, at man som LGBT+ flygtning er alene og uden netværk.

Endvidere har en del af LGBT+ flygtninge oplevet fysisk vold, tortur og voldtægt fra politi og myndigheder, og en del har været fængslet og tortureret som følge af deres seksualitet og kønsidentitet.

Som LGBT+ person i et ekstremt homofobisk og transfobisk miljø internaliserer mange skammen og lever derfor mentalt i skabet. Mange har identitetsmæssige udfordringer, da de mangler nogen at spejle sig i og ikke har en familie og netværk til at anerkende og acceptere dem, som de er. De lesbiske og transkønnede kvinder har typisk været udsat for seksuel vold og voldtægt fra både lokalsamfund og myndighedspersoner. Hvad angår kvinder fra det vestlige Asien og Afrika syd for Sahara har mange været udsat for systematisk voldtægt i form af såkaldt ”correction rape” (voldtægt som et middel til at forsøge at gøre dem heteroseksuelle), og mange af kvinderne har været tvunget til at forlade børn i oprindelseslandene.

De homoseksuelle og transkønnede mænd har ofte været udsat for systematisk vold og forfølgelse fra lokalsamfund og myndigheder. De fleste har flygtet fra rygter hele deres liv og har oplevet vedvarende vold og forfølgelse, når deres seksualitet eller kønsidentitet er blevet opdaget i hjemlandet. Som asylansøger i Danmark placeres man i asylcentre, mens ens sag undersøges af myndighederne. Denne proces tager typisk 1-2 år, mens man bor tæt sammen med andre asylansøgere i centre, som typisk er placeret fjernt eller langt væk fra de større byer i Jylland.

Hvis man får asyl og opnår flygtningestatus, bliver man boligplaceret over hele landet ofte i provinsen langt væk fra storbyernes LGBT+ miljøer. Hvis man ikke får asyl, skal man vende tilbage til sit hjemland. Hvis dette ikke er muligt, kan man ende på gaden eller i de såkaldte udrejse- eller hjemrejsecentre.

Vores frivilliggrupper

LGBT Refugees

LGBT Refugees består af folk, der har fået asyl eller andet ophold i Danmark og andre frivillige. Gruppen fungerer som et socialt netværk, hvor vi hjælper og støtter hinanden med både store og små problemer. Det er både mere formelle problemer i relation til fx boligplacering, job- og studiemuligheder og kontakt med integrationsmyndigheder, men også i relation til mere intime og personlige udfordringer, når man skal etablere et nyt liv som LGBT+ person i et nyt land.

Vi mødes løbende, og vi holder hvert halve år refugees camps, hvor vi samles en weekend i en koloni med workshops, oplæg, fest og hygge.

 

Kontaktperson-gruppen består af alle de frivillige kontaktpersoner for asylansøgere i LGBT Asylum. KP-gruppen varetager asylrådgivningen og fungerer som bindeled mellem asylansøgere og vores organisation.

I LGBT Asylum kalder vi asylansøgere for asylaktivister, og alle asylaktivister tilknyttes en fast kontaktperson. Endvidere organiserer KP-gruppen diverse sociale aktiviteter såsom vores månedlige lørdagsmøder. KP-gruppen mødes fast en gang om måneden, hvor der blandt andet er sagsgennemgang og sparring på aktuelle asylsager.

 

Koo-gruppen for trivsel og udvikling arbejder for at pleje og styrke organisationens trivsel forstået som mental sundhed. Dette arbejde hviler på tre ben: Vi arbejder for at tilbyde fast supervision i grupper samt krisesupervision ved professionelle supervisorer. Endvidere arrangerer vi efteruddannelse i form af fagligt relevante oplæg til fyraftensmøder og seminarer for organisationens medlemmer.

Det sidste ben, vi arbejder ud fra, er at arrangere sociale arrangementer, hvor vi i mere uformel form møder hinanden og styrker fællesskaber. Det kan f.eks. være at mødes til sociale aktiviteter som fest eller picnic.

Endvidere har trivselsgruppen til mål løbende at sørge for medlemmers trivsel i gruppen. Vi arbejder for at håndtere konflikter, der måtte opstå, nedtrappe og eventuelt tage konflikter i opløbet. Dette gør vi ved at mægle mellem parter, opfordre til/facilitere samtaler, gøre opmærksom på supervision, gøre opmærksom på LGBT Asylums aftaler som safer spaces-aftalerne samt vores beskrivelser af roller, procedurer og forpligtelser. Yderligere er gruppen til rådighed for trivselssamtale med ansatte medarbejdere.

 

Koo-gruppen for eksterne samarbejder og aktivister koordinerer kontakt til eksterne parter såsom myndigheder, organisationer og ressourcepersoner. Vi har således ansvaret for løbende samarbejder, og vi deltager eksempelvis til møder i Udlændingestyrelsens Asylforum og Dansk Flygtningehjælps Asylnetværk. I samarbejde med kommunikationsgruppen står vi også for at arrangere eller afholde oplæg, workshops og undervisning.

 

Koo-gruppen for kommunikation & fundraising varetager overordnet LGBT Asylums eksterne kommunikation og fundraising. Vi laver fortaler og pressearbejde, ligesom vi varetager kontakten til politiske aktører af relevans for vores arbejde.

LGBT Asylums talspersoner, der udtaler sig på vegne af organisationen, hører til i denne gruppe. Gruppen står for at drive LGBT Asylums Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og hjemmeside og udarbejder nyhedsbreve og årsberetninger.

I samarbejde med koo-gruppen for eksterne samarbejder er denne gruppe ansvarlig for taler, oplæg osv. Ift. eksterne arrangementer. Gruppen står for implementering af overordnet fundraisingstrategi samt kontakt til fonde o.l., ligesom den udarbejder ansøgninger og afrapporteringer.

 

Koordineringsgruppen for introduktion, rekruttering og uddannelse står for rekruttering af nye frivillige og kontaktpersoner og sørger for, at de gennemgår et introduktions- og uddannelsesforløb.

Gruppen udvikler og gennemfører sådanne forløb. Gruppen arbejder med et princip om alsidig og mangfoldig rekruttering. Desuden planlægger den videreuddannelse af frivillige.

 

Sekretariatet varetager en lang række forskellige opgaver af administrativ og organisatorisk karakter. Det passer LGBT Asylums telefon og mail, og det er således sekretariatet, der tager imod henvendelser fra nye asylaktivister og sørger for, at de får en kontaktperson.

Foreningens økonomi styres også fra sekretariatet ved foreningens kasserer. Budgetter og økonomisk overblik skabes ofte i samarbejde med fundraiserne i Koo-gruppen for Kommunikation og Fundraising.

Sekretariatet indkalder til lørdagsmøder, kontaktpersonsmøder, refugees-møder og organiserer og strukturerer koo/bestyrelses-møder. Problematikker, der falder uden for de øvrige koo-gruppers arbejde, finder sekretariatet løsningsudkast til og lægger det op til bestyrelsen. Og så løser det tusindvis af mindre opgaver, der opstår i dagligdagen.

Vores bestyrelse

Leo Nasser, forperson, repræsentant for flygtninge og asylansøgere
Sundheds- og demens praktikvejleder

Maria Emilie Kortenbach, næstforperson, repræsentant for introduktion- og trivselsgruppen
Cand.jur. og juridisk rådgiver i asyljura / legal advisor in the department for asylum law, DRC Dansk Flygtningehjælp

Michael Nebeling Petersen, kasserer
Ph.d., lektor ved Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Købehavns Universitet

Eva Sainz
Cand.soc. i Global Studies

Laura Goret, repræsentant for frivilliggruppen
MA i Gendering Practices

Mads Ted Drud-Jensen, repræsentant for kommunikationsgruppen
Sociolog, seniorrådgiver i Center for Udsatte Flygtninge, DRC Dansk Flygtningehjælp

Michael Maxen Pedersen, repræsentant for introduktion- og trivselsgruppen
Cand. psych. aut., psykolog i Den Tværfaglige Supportfunktion i Børne- og Ungdomsforvaltningen område Vesterbro, Valby og Kgs. Enghave, Københavns Kommune

Nicholas Chisha, repræsentant for flygtninge og asylansøgere
Uddannet kok og musiker, ansat i Danish Crown

Nicolai Pharao, repræsentant for gruppen for eksterne samarbejder
Ph.d., lektor i fonetik, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Købehavns Universitet

Edward Reese, suppleant
Trans/nonbinary activist from KyivPride, Ukraine

Ignacio Fabián Costa, suppleant
Engineer at Topsoe A/S

Vores ansatte

Yanaba Mompremier Rymark Sankoh
Sekretariatsleder / Head of Secretariat
E-mail: [email protected]

Qwin Werle
Community Organiser
E-mail: [email protected]

Neal Berneya
Studentermedhjælper / Student Assistant
E-mail: [email protected]

Mohammad Allou
Studentermedhjælper / Student Assistant
E-mail: [email protected]

Indsamlingsmidler og regnskab

LGBT Asylum er en frivillig drevet organisation, der er uafhængig af staten eller foreninger. Vores økonomiske grundlag er derfor baseret på indsamlede midler og private donationer.
I overensstemmelse med Indsamlingsnævnets krav til indsamlingsorganisationer offentliggør vi årligt regnskab og erklæring om brug af indsamlede midler.
Du kan finde vores erklæring om brug af indsamlede midler og regnskab nedenfor.

Indsamlingserklæring og regnskab 2020

Hjælp os..

LGBT Asylum er drevet 100% frivilligt og er uafhængig af staten eller foreninger. Din støtte går til rådgivning, sociale arrangementer for og transport af asylansøgere, som sidder isoleret i afsides beliggende centre rundt om i landet.

… med at hjælpe LGBT+ personer der flygter til Danmark

Tilbage til hovedmenuen
MenuLuk menuen
Støt LGBT Asylum
LGBT Asylum