LGBT Asylum søger tolke / LGBT Asylum is looking for interpreters/translators

[English below]

LGBT Asylum er en gruppe af LGBT-personer – asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark. LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem.

LGBT-personer er en overset gruppe, der oplever særlige udfordringer i asylsystemet og også ofte social isolation. Viden og information om muligheder i denne type asylsager er nærmest ikke-eksisterende i det danske asylsystem, og det kan have betydning ikke bare for vilkårene under ansøgningsprocessen, men også for udfaldet af de enkelte sager.

Mange asylaktivister (de medlemmer af gruppen, der søger asyl) i gruppen taler ikke dansk eller engelsk, men fx farsi, dari, arabisk, malay, luganda, pashto og en række andre sprog. Næsten alle kontaktpersoner taler dansk og engelsk.

De fleste asylaktivister bor på centre langt fra København, så meget kontakt foregår på mail, sms og telefon. Den sidste lørdag i måneden holder vi møde, hvor alle kontaktpersoner og asylaktivister i gruppen samles til et møde og middag i København. Ofte er vi omkring 80 personer. LGBT Asylum hjælper med at købe billetter og finde overnatning.

Vi har derfor en tolke-gruppe, som kan hjælpe os med tolkning i forbindelse med:

 • sags-forberedende møder, hvor kontaktpersonen forbereder asylaktivisten til interviews hos myndighederne, som fx Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet eller andre steder.
 • sms’er, e-mails og telefonbeskeder fra kontaktperson til asylaktivist eller omvendt, når der fx skal købes togbilletter til lørdagsmødet, snakke om evt. problemer på centeret eller stilles spørgsmål
 • ad hoc tolkning til lørdagsmødet
 • skriftlig og mundtlig oversættelse af dokumenter, avisartikler, breve, referater og andet, som skal bruges i asylaktivisternes asylsager.

Vi har brug for faste tolke, som:

 • kan tolke mellem dansk eller engelsk og et andet sprog
 • enten er LGBTQ-person eller har forståelse for LGBTQ-miljøerne og –personer
 • kan hjælpe med at tolke ca. to gange om måneden
 • har lyst til at deltage jævnligt i vores lørdagsmøder og hjælpe med ad-hoc tolkning i løbet af dagen
 • har mulighed for at deltage i møder ca. hver 2. måned med andre tolke, hvor der vil være små oplæg om tolkning, supervision og diskussion omkring det at tolke i LGBT Asylum

I praksis vil vi ofte sende en sms og høre, om du kan tolke i forbindelse med et møde eller en besked. Vi forventer, at vores tolke er i tæt kontakt med kontaktpersonsgruppen og svarer hurtigt på henvendelser herfra.
Som tolk har du 100% tavshedspligt, og du må ikke videregive oplysninger eller navne til nogen uden for LGBT Asylum.

Vi holder et informationsmøde for tolke den 24. august kl. 19:00-21:30 i København. Hvis du har lyst til blive tolk hos LGBT Asylum og/eller gerne vil komme til informationsmødet og høre mere, eller hvis du har spørgsmål, så skriv til info@lgbtasylum.dk. Skriv gerne hvilke sprog du kan tolke på.

 

LGBT ASYLUM IS LOOKING FOR INTERPRETERS/TRANSLATORS

LGBT Asylum is a group of LGBT persons – asylum applicants, refugees, Danish citizens and people residing in Denmark. LGBT Asylum works for the rights of LGBT persons in the Danish asylum system.

LGBT persons are often an invisible group, who face particular challenges in the asylum system and, very often, social isolation. Knowledge and information about one’s possibilities in this kind of cases are almost non-existing within the Danish asylum system, and that can have severe effects for not just the asylum seekers’ conditions during the application process, but also for the outcome of the individual cases.

Many of the asylum activists (the members in the group who are applying for asylum) in the group do not speak Danish or English, but for example Farsi/Dari, Arabic, Malay, Luganda and several other languages. Almost all contact persons speak Danish and English.

Most asylum activists live in asylum centres far from Copenhagen, so much of the contact is done by mail, SMS and telephone. The last Saturday of the month, we host a meeting where all contact persons, asylum activists and refugees in the group get together for a meeting and dinner in Copenhagen. Often, we are about 80 people to these meetings. The contact persons in LGBT Asylum assist the asylum activists in buying tickets and finding accommodation.

Therefore, we have a group of interpreters/translators, which can help us with interpretation and translation associated with:

 • Case-preparatory meetings where the contact person prepares the asylum activist for interviews with the authorities, such as Immigration Service, Refugee Appeals Board or others.
 • Text messages, e-mails and phone messages from contact persons to asylum activist or vice versa, when, for example buying bus tickets to Saturday meetings, talk about problems at the centers or simple questions
 • Ad hoc interpretation to Saturday meetings
 • Written and oral translation of documents, newspaper articles, letters, minutes of meetings, and other things to be used in asylum activists’ asylum cases

We need permanent interpreters/translators, who:

 • Can interpret and translate between Danish or English and another language
 • Is either an LGBTQ-person or have an understanding of LGBTQ groups and individuals
 • Can help with interpretation and/or translation about 2 times a month
 • Are interested in participating regularly in our Saturday meetings and help with ad-hoc interpretation during the day
 • Want to participate in meetings about every second month with other interpreters/translators and contact persons, where there will be short presentations about interpretation/translation, but also supervision and discussion about working with this in LGBT Asylum.

In practice, we often send a text message and see if you are free to interpret or translate at a meeting or a message. We expect you to be in close contact with the group of contact persons and respond promptly to inquiries from contact persons.

As an interpreter/translator in LGBT Asylum, you have 100% confidentiality and you are not to disclose information or names to anyone outside the LGBT Asylum.

August the 24th 2017 at 19:00-21:30, we hold an information meeting for interpreters/translators in Copenhagen. If you want to help out in LGBT Asylum and/or would like to come to the information meeting and hear more, or if you have any questions, please write to info@lgbtasylum.dk. Please write in which language you can interpret/translate.